fbpx
Zamknij
Type at least 1 character to search
Wróć do góry

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AGENCJĘ CATVERTISER

z dnia 01.03.2021 r.

§1

Niniejszy regulamin [dalej jako „Regulamin”] określa zasady korzystania z usług Agencji Catvertiser, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 14 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta. Jednocześnie zapisy Regulaminu mają zastosowanie do umów zawieranych przez Agencję Catvertiser chyba, że w treści szczegółowej umowy jej Strony postanowią w sposób odmienny.

§2

Definicje:
Usługodawca – Catvertiser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-710) przy ulicy Idzikowskiego 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376711; numer NIP 7010278812; numer REGON 142799757, która prowadzi działalność agencyjną w branży reklamowej pod nazwą Catvertiser, zwana dalej również „Agencją”;
Usługobiorca (zamiennie także jako „Użytkownik”, „Klient”) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
Usługa – realizowane przez Agencję zadania z zakresu publikacji ogłoszeń w prasie i Internecie, pośrednictwo w realizowaniu zamówień dotyczących wynajmu powierzchni i publikacji reklam, zarządzania budżetami reklamowymi i marketingowymi, ich optymalizacja, jak też inne zadania zlecenia Agencji przez Klienta związane z szeroko rozumianą reklamą i marketingiem;
Strony – Usługodawca i Klient.

§3

 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 2. Klient składa zamówienie w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy kontaktowe wskazane na stronie www.catvertiser.com
 3. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta Agencja sporządza ofertę, na podstawie materiałów i informacji dostarczonych przez Klienta, uwzględniając dobór odpowiednich środków i czas realizacji danej usługi. Oferta zawiera w szczególności: specyfikację usług/towarów, cenę usług/towarów, termin realizacji, koszty dostawy, sposób i termin płatności (dalej jako „Oferta”). Oferta zostanie przesłana Klientowi na podany przez niego w zapytaniu adres poczty elektronicznej.
 4. Wynagrodzenie Usługodawcy netto oraz brutto (zawierające podatek od towarów i usług według stawki określonej w przepisach prawa) każdorazowo wyrażone w złotych polskich (PLN) określone zostanie w Ofercie.
 5. W braku innych postanowień, termin związania Ofertą wynosi każdorazowo 30 dni od dnia jej sporządzenia.
 6. Klient zatwierdza Ofertę poprzez jej podpisanie i przesłanie jej skanu na adres poczty elektronicznej wskazany w Ofercie.
 7. Po otrzymaniu zamówienia Agencja przystępuje do sporządzenia projektu, który przedstawia do akceptacji Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Projekt zawiera szczegółowy zakres działań Agencji, w tym harmonogram tych działań, jak też zasady i terminy płatności (dalej jako „Projekt”). Projekt określa wszelkie podmiotowo i przedmiotowo istotne postanowienia Umowy
 8. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta Oferty oraz Projektu pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia umowy (dalej „Umowa”), a Agencja przystępuje do realizacji Usługi. Projekt i Oferta stanowią integralną część Umowy a ich postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 9. Realizacja usługi odbywa się według zaakceptowanego przez Klienta Projektu.

§4

 1. Agencja zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia poprawek, zgłoszonych przez Klienta po skierowaniu Projektu do realizacji.
 2. Klient oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych Agencji, a w szczególności iż przysługują mu wszelkie prawa do tych materiałów w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne lub posiada prawo ich wykorzystywania i na polach eksploatacji w zakresie niezbędnym do poprawno wykonania Usługi przez Agencję. Powyższe oświadczenie obejmuje także inne prawa na dobrach niematerialnych określane jako tzw. własność intelektualna (znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe). Klient ponadto oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych. Agencja nie odpowiada za treść i formę przekazanych przez Klienta materiałów i informacji, w tym za treść i formę ogłoszeń, a Klient gwarantuje, że treść tych materiałów i informacji jest zgodna z prawem.
 3. Klient oświadcza, iż w wypadku zgłoszenia wobec Agencji jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a także dóbr osobistych osób trzecich, zwolni Agencję z odpowiedzialności przejmując realizację roszczeń i prowadzenie sporu, pod warunkiem, że Agencja nie dokonała ingerencji w dostarczane materiały oraz zapłaci wszelkie odszkodowania i zwróci Agencji wszelkie poniesione i udokumentowane przez nią koszty. W przypadku wytoczenia przeciwko Agencji postępowania sądowego, administracyjnego lub innego postępowania, związanego z naruszeniem praw autorskich osób trzecich, Klient – na żądanie Agencji – przystąpi do takiego postępowania oraz pokryje wszelkie koszty poniesione i udokumentowane przez Agencję, w związku z takim postępowaniem, w tym koszty zastępstwa procesowego.
 4. Klient upoważnia Agencję do składania w umowach z dostawcami i podwykonawcami Agencji oświadczeń o charakterze gwarancyjnym, że Klientowi przysługują prawa do informacji i materiałów umożliwiających ich wykorzystanie w związku z realizacją Usługi, co obejmuje m.in. prawa na dobrach niematerialnych określane jako tzw. własność intelektualna (np. prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe) oraz prawa osobiste osób trzecich (np. prawo do wizerunku).

§5

 1. Jeżeli dany Projekt przewiduje zapłatę przez Klienta zaliczki, jej nieuiszczenie w terminie spowoduje, że Agencja nie przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli dany Projekt zakłada rozliczenia częściowe, Agencja może wstrzymać świadczenie usług gdy Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia częściowego powyżej 3 dni. Wstrzymanie świadczenia ze strony Agencji nie wyklucza jej prawa do odstąpienia od Umowy na zasadach i ze skutkiem wskazanym w Regulaminie.
 3. Klient dokonuje zapłaty wynagrodzenia za świadczone Usługi na rzecz Agencji dokonując przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Agencję.
 4. Jeżeli Usługa będzie realizowana przez okres dłuższy niż miesiąc, wszelkie płatności wynikające z faktur będą dokonane w terminie do 14 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, chyba że krótszy termin płatności wynika z Oferty lub Projektu. Faktury będą zawierały koszty poniesione przez Agencję w danym okresie rozliczeniowym oraz częściowe wynagrodzenie Agencji za dany okres.
 5. Klient upoważnia Agencję do przekazywania dokumentów finansowych, w tym faktur VAT, not księgowych i obciążeniowych, potwierdzeń sald, etc, elektronicznie, na adres email Przedstawiciela Klienta wskazanego w Umowie, bez podpisu Klienta.
 6. W razie opóźnienia w zapłacie przez Klienta, Agencji przysługuję prawo do odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej za pierwsze 14 dni opóźnienia, i w wysokości maksymalnej począwszy od 15 dnia opóźnienia do dnia zapłaty.
 7. Agencji przysługuje prawo żądania 30% (trzydzieści procent) wynagrodzenia określonego w Ofercie lub Projekcie, jeżeli po zawarciu Umowy Klient odwołał realizację Usługi, nie wpłacił zaliczki (jeśli była ustalona), a w tym czasie Agencja przystąpiła do realizacji Usługi.

§6

 1. Agencja przy wykonaniu Umowy ma prawo posługiwać się podmiotami i osobami trzecimi, przy czym za działania lub zaniechania tych podmiotów/osób ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania lub zaniechania, chyba, że posłużenie się daną osobą trzecią nastąpiło na wyraźną prośbę Klienta.
 2. Agencja zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek, ale na rzecz Klienta dalsze umowy niezbędne do wykonania Usługi, na podstawie zatwierdzonego przez Klienta Projektu.
 3. Odwołanie/przerwanie przez Klienta świadczenia usług przez Agencję może nastąpić jedynie w porozumieniu z Agencją, zawartym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W porozumieniu tym Agencja przedstawi Klientowi ewentualne wynikające z odwołania/przerwania koszty. Klient pokryje wszystkie udokumentowane i poniesione przez Agencję koszty wynikające z odwołania/przerwania świadczenia Usług z przyczyn nieleżących po stronie Agencji, w szczególności acz nie wyłącznie koszty pozostające w związku z przerwaniem zleconych przez Agencję działań innym osobom i podmiotom, w tym kary umowne lub odszkodowania naliczane przez podwykonawców Agencji. W porozumieniu o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Strony określą czy odwołane/przerwane Usługi będą kontynuowane. Jeśli po odwołaniu i/lub przerwaniu świadczenia Usług przez Klienta, Usługi te nie zostaną wznowione/podjęte po upływie 1 miesiąca, Agencja może od Umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Agencją w zakresie wykonania Umowy, a w szczególności do terminowego dostarczania materiałów niezbędnych poprawnego świadczenia Usługi, zapewnieniu danych dostępowych, dokonywania terminowych płatności z tytułu Umowy na rzecz Agencji.
 5. Agencja ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klienta będące wynikiem nienależytego wykonania Umowy przez Agencję. Jednakże Agencja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane opóźnieniem Klienta w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, w tym nieterminowego przekazywania informacji i materiałów, dokonywania akceptacji/zatwierdzeń działań składających się na Usługę.

§7

 1. W związku z tym że w ramach realizacji Umowy Strony będą przekazywać sobie nawzajem informacja poufne, które stanową dla Stron istotną wartość i które Strony zamierzają chronić przed osobami trzecimi, Strony postanowiły co następuje:
 2. Informacje Poufne to dane techniczne, handlowe, osobowe, ekonomiczne, finansowe i marketingowe, jak również inne dane o charakterze poufnym, zastrzeżonym lub stanowiące tajemnicę, w których posiadanie wejdą przedstawiciele Stron w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ,dalej, wszelkie tajemnice handlowe i informacje, które zostały ujawnione poprzez Stronę ujawniającą i określone jako informacje stanowiące własność Strony ujawniającej lub jeśli te informacje zostały powierzone Stronie ujawniającego do dalszego wykorzystania, w tym, m. in. dane techniczne, wiedza, know-how, tajemnice handlowe, oprogramowanie, informacje biznesowe, materiały, szkice, projekty, rysunki oraz inne dokumenty, pomysły lub sprawozdania (albo ich kopie, wyciągi lub tłumaczenia) w formie ustnej, pisemnej, przechowywane na nośnikach elektronicznych lub zapisywalnych. W celu uniknięcia wątpliwości „Informacje Poufne” obejmują również dane osobowe osób w tym dane kontaktowe przekazywane przez Stronę ujawniającą, które dają Stronie otrzymującej możliwość podjęcia kontaktu bezpośredniego z tymi osobami, z pominięciem Strony ujawniającej.
 3. Strona ujawniająca ujawni drugiej Stronie jedynie te Informacje, które Strona ujawniająca uzna za odpowiednie do realizacji współpracy w ramach Umowy.
 4. Bez zgody Strony ujawniającej Informacje Poufne nie mogą być ujawniane przez Stronę otrzymującą, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej osobie trzeciej.
 5. Bez zgody Strony ujawniającej Strona otrzymująca nie może w sposób bezpośredni ani pośredni przetwarzać, udostępniać ani kopiować Informacji, a także wykorzystywać ich Umowy oraz w jakikolwiek inny sposób niż uzgodniony ze Stroną ujawniającą.
 6. Bez zgody Strony ujawniającej Strona otrzymująca nie może w sposób bezpośredni, z pominięciem Strony ujawniającej podejmować żadnych działań faktycznych i prawnych z osobami wskazanymi przez Stronę ujawniającą w ramach ujawnianych Informacji Poufnych.
 7. Każda ze Stron utrzymywać będzie co najmniej taki sam standard ochrony Informacji drugiej Strony, jaki stosuje w przypadku ochrony swoich własnych Informacji oraz, jaki jest uzasadniony z uwagi na charakter danej Informacji.
 8. Wszystkie Informacje przekazane w ramach niniejszej Umowy pozostaną własnością Strony, która je udostępniła lub ujawniła i nie będą kopiowane, przetwarzane, przerabiane i wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej.
 9. W przypadku naruszenia przez Stronę otrzymującą Informację Poufną obowiązków wynikającym z niniejszej Umowy, zapłaci ona Stronie ujawniającej karę umowną w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każde naruszenie. Powyższe nie wyklucza uprawnień Strony ujawniającej do odstąpienia od Umowy.
 10. Żądanie zapłaty kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
 11. Niezależnie od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy obowiązki Stron dotyczące ochrony Informacji Poufnych pozostają w mocy przez czas nieograniczony do czasu ich ewentualnego wyraźnego pisemnego odwołania przez Stronę ujawniającą.
 12. Agencja może udzielać informacji dotyczących współpracy z Klientem na potrzeby promocji własnej, zwłaszcza w postaci informacji prasowych oraz na stronach internetowych. Jednakże treść takich informacji powinna być każdorazowo zaakceptowana przez Klienta. Agencja może uzyskać od Klienta pisemną zgodę na prezentowanie logotypów, marek i znaków towarowych Klienta na swoich stronach internetowych oraz w prezentacjach i materiałach reklamowych na potrzeby promocji własnej.
 13. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Agencja, zarówno w okresie obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie może wykorzystywać utworów ani materiałów przygotowanych w związku z realizacją Umowy, na potrzeby osób trzecich. Agencja zobowiązuje się do respektowania praw Klienta do Utworów i potrzeby ochrony jego konkurencyjności na rynku

§8

 1. Jeżeli w ramach wykonywania Usługi przez Agencję powstaną utwory w rozumieniu ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) Strony w odrębnej umowie zawieranej w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustalą zasady przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych na Klienta jak też pola eksploatacji tych praw w zakresie w jakim Klient nabędzie uprawnienia.
 2. Agencja zobowiązuje się uwzględnić wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów powstałych przy realizacji Usługi w wynagrodzeniu wskazanym w Ofercie, wskazując dodatkowo zakres przeniesienia tych praw na Klienta oraz pola eksploatacji. W braku wskazania przez Agencję zasad i zakresu przeniesienia majątkowych praw autorskich na Klienta, przyjmuje się, że Agencja przeniesie te prawa w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia praw autorskich. Niniejszy zapis znajduje swoje zastosowanie tylko wtedy, gdy w ramach Usługi powstały utwory co do których majątkowe prawa autorskie przynależą Agencji.

§9

 1. W przypadku niewykonania przez Agencję lub wykonania niezgodnego z uprzednią akceptacją Klienta Usług przewidywanych Umową, lub w razie powstania opóźnienia w realizacji Umowy powyżej 7 (siedmiu) dni, (naruszenia) z przyczyn leżących po stronie Agencji, Klient wezwie Agencję do zaprzestania naruszeń, wskazując te naruszenia i wyznaczając Agencji dalszy co najmniej 7 (siedmiodniowy) dniowy termin. Jeśli Agencja nie zaprzestanie naruszeń w tym terminie, Klient może od Umowy odstąpić z winy Agencji.
 2. W sytuacji gdy Agencja zrealizowała Usługę lub jej część w sposób niezgodny z ustaleniami Stron zawartymi w Ofercie i/lub Projekcie, Klient, według swojego wyboru może albo od Umowy odstąpić, albo wezwać Agencję do ponownej realizacji Usługi lub jej części, w zakresie w jakim wystąpiła niezgodność, na koszt Agencji.
 3. W przypadku gdy Klient:
  1. nie reguluje terminowo wynagrodzenia wynikającego z Umowy a opóźnienie wynosi powyżej 14 dni,
  2. nie przekazuje terminowo, z Projektem, materiałów niezbędnych dla celów realizacji Usługi a opóźnienie to trwa powyżej 7 dni, Agencja, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do działania zgodnego z Umową i wyznaczeniu dodatkowego, 3-dniowego terminu, może od Umowy odstąpić.
 4. Odstąpienie od Umowy w przypadkach wymienionych powyżej może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powstania okoliczności uprawniających do odstąpienia.
 5. Odstąpienie od Umowy w każdym przypadku wywiera skutek ex nunc. Po odstąpieniu od Umowy jednej ze Stron, Agencja niezwłocznie spowoduje zaprzestanie realizacji wszelkich Usług będących „w toku”, a w terminie 7 dni sporządzi zestawienie wszelkich zrealizowanych działań do dnia odstąpienia. Zestawienie to stanowi podstawę do rozliczenia Stron.
 6. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca będzie uprawniona do żądania od drugiej Strony kary umownej w wysokości 20% (dwadzieścia procent) brutto wartości Umowy brutto. Kara umowna może być naliczona w terminie 3 miesięcy od dnia odstąpienia. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Stronę uprawnioną w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Stronę zobowiązaną.

§10

 1. W Ofercie i/lub Projekcie Strony mogą zawrzeć dodatkowe kary umowne na wypadek nienależytego wykonania obowiązków Stron wynikających z Umowy.
 2. Kary umowne wynikające z treści Umowy mogą być naliczane z różnych tytułów i sumowane.
 3. Każda ze Stron zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej, jeśli wartość ta nie pokryje szkody w pełnej wysokości.
 4. Żadna ze Stron nie może zwolnić się z ciążących na niej obowiązków i odpowiedzialności wynikających z Umowy przez zapłatę kary umownej na rzecz drugiej Strony.

§11

 1. Wszelkie oświadczenia wymagające formy pisemnej będą wysyłane na adres Strony wskazany Ofercie i/lub Projekcie, chyba, że wcześniej druga Strona powiadomi o zmianie swojego adresu do doręczeń, pod rygorem bezskuteczności zmiany adresu wobec Strony składającej oświadczenie
 2. Strony uzgadniają i wyrażają zgodę na przesyłanie sobie nawzajem wszelkich uzgodnień i oświadczeń niewymagających zgodnie z Umową lub przepisami prawa formy pisemnej, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email na adres swoich przedstawicieli wskazanych w Ofercie i/lub Projekcie. Jednocześnie Strony zgodnie ustalają, że forma elektroniczna będzie wystarczająca dla ewentualnych celów dowodowych, co oznacza, że wydruki poczty email, podpisane skany dokumentów, czy wydruki innych plików, mogą stanowić dowód w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego na co Strony wyrażają nieodwołalną zgodę.

§12

 1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się wzajemnie o wszystkich zdarzeniach faktycznych lub prawnych mających wpływ na realizację Umowy, w tym zamiaru zaprzestania działalności, postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, egzekucyjnego wszczętego w stosunku do Strony.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Agencji.
 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu do Oferty i/lub Projektu, w zmiana wchodzi w życie z chwilą przekazania sobie przez Strony skanów aneksu podpisanego przez przedstawicieli obydwu Stron, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.

§13

 1. Aktualny tekst Regulaminu publikowany jest na stronie internetowej www.catvertiser.com.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na stronie internetowej nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od daty ich opublikowania.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem ich wejścia w życie, a w szczególności nie będą miały wpływu na Umowy zawarte wcześniej.